Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego
2019.03.02
Walne Zebranie Sprawozdawcze BKGB za 2018 rok
2-go marca (sobota) 2019-go roku w siedzibie Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2018-ty rok.
O 11:30 (drugi termin) obrady otworzył Hetman Bractwa Jan Świgost, jednocześnie proponując Brata Wacława Sznycera na przewodniczącego Zebrania. W Zebraniu uczestniczyło 26-ciu braci oraz 3-ech kandydatów na braci jako obserwatorów (bez prawa głosu).
W trakcie Zebrania Hetman Bractwa przedstawił raport dotyczący działalności Bractwa w 2018-tym roku oraz plany i założenia na 2019-ty rok.
Skarbnik Bractwa Michał Walaszek przedstawił Sprawozdanie Finansowe za 2018-ty rok oraz po raz pierwszy raport dotyczący stanu i wysokości środków trwałych będących na stanie Bractwa.
Strzelmistrz Bractwa Tomasz Dylong przedstawił raport z rozegranych turniejów strzeleckich w 2018-tym roku oraz z działalności sekcji młodzieżowej przy BKGB. Dodatkowo Strzelmistrz podsumował wyniki dotyczące rocznej punktacji do nagrody "Łubek Hetmana" 2018. Nagrodę zdobył Rafał Korzeniowski zajmując pierwsze miejsce.
Zarząd Bractwa uzyskał od zebranych Braci poparcie oraz mandat na 2019-ty rok.
Następne punkty zebrania to głosowanie nad uchwałami, wolne wnioski i dyskusja. Obrady zakończono o godz. 14:30 poczęstunkiem i rozmowami w kuluarach, które przeciągnęły się do godziny 19:00. W między czasie wybrano nową Radę Królewsko-Marszałkowską, która reprezentować nasze Bractwo w 2019/2020 roku.
Zarząd Bractwa dziękuje wszystkim Braciom za liczną obecność i czynny udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.
MW